Biblioteket  >>  Bygglagstiftningen

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen

I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans

frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och med en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens

samhälle och för kommande generationer. Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt denna lag.

 

Senaste ändringar i PBL, från den 1 augusti 2020

Riksdagen har den 16 juni och den 17 juni 2020 tagit beslut om ändringar i plan- och bygglagen som träder i kraft den 1 augusti 2020.

Ändring 1: Storlek på Attefallshus: Med ändring avser komplementbyggnader till en- eller tvåbostadshus, med den tidigare högsta gällande byggnadsytan 25 kvm

ändras till högst 30,0 kvm. Läs mer, Civilutskottets betänkande (pdf-dokument)

Ändring 2: Bygg- och rivningsavfall som innebär att kontrollplanen ska innehålla uppgifter om a) vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa

ska tas om hand b) vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning

av hög kvalitet och avlägsnande samt säker hantering av farliga ämnen. Lagen i sin helhet, länk: Plan- och bygglagen (2010-900)

 

Den kontrollansvarig ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upp-

hov till. På tekniska samråd ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts. Syftet med avfallslag-

ändringen är att främja selektiv rivning och att möjliggöra avlägsnande samt säker hantering av farliga ämnen, så att återanvändning underlättas och

att materialåtervinning kan ske med hög kvalitet. Fram till dess att ändringen träder i kraft, den 1 augusti 2020, behöver kontrollplanen inte innehålla

några uppgifter om återanvändning eller materialåtervinning och förekomsten av tänkbart farligt avfall behöver bara framgå om det tekniska samrådet

avser en rivningsåtgärd. Propositionen i pdf-format

 

Direktlänk Sveriges riksdag till innehållet i Plan- och bygglagen

1 kap. Syfte, innehåll och definitioner

2 kap. Allmänna och enskilda intressen

3 kap. Översiktsplan

4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser

5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser

6 kap. Genomförandet av detaljplaner

7 kap. Regional fysisk planering

8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser

9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m.

10 kap. Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder

11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder

12 kap. Byggnadsnämnden

13 kap. Överklagande

14 kap. Skadeersättning och inlösen

15 kap. Domstolsprövning m.m.

16 kap. Bemyndiganden

Övergångsbestämmelser

 

Plan- och byggförordningen (PBF)

är en lag med bland annat definitioner av byggnadshöjd, våning och krav på teknisk utformning. En ny PBF trädde i kraft 2011 med syftet att minskad

den administrativa börda för företag och att plan- och byggprocessen effektiviseras. Det finns frågetecken i hur det blev i verkligheten, lite mer om detta

se länkar: Boendekostnad och Vad som kostar. Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i plan- och bygglagen.

 

Direktlänk Sveriges riksdag till innehållet i Plan- och byggförordningen

1 kap. Innehåll och definitioner

2 kap. Planer och områdesbestämmelser

3 kap. Krav på byggnadsverk

4 kap. Krav på byggprodukter m.m.

5 kap. Funktions- och säkerhetsåtgärder

6 kap. Lov och anmälan m.m.

7 kap. Kontrollplan, funktionskontrollanter, kontrollansvariga och sakkunniga

8 kap. Tillsyn, vägledning och uppföljning

9 kap. Byggsanktionsavgifter

10 kap. Bemyndiganden

Övergångsbestämmelser

Länk till Plan- och byggförordningen 

Boverkets hemsida, länk till: Krav på byggnadsverk, tomter med mera

 

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av

bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket tillhör Finansdepartementet efter den senaste regeringsombildningen och grunden för Boverkets arbete

är plan- och bygglagen, delar av miljöbalken samt bostadsförsörjningslagen, se länk: Boverkets uppdrag och styrning.

 

Boverkets byggregler, BBR,

är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller svenska byggnader. BBR innehåller krav och råd gällande bland

annat utformning, bärförmåga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihushållning. Mer om detta se länk: Byggregler och  länk: Om Boverkets

byggregler, BBR. Boverket ger ut föreskrifter och allmänna råd för byggande. Vilka regler som man behöver känna till och följa beror på vad som skall

byggas eller ändras, se länk: Om Boverkets regler för byggande och länk: Boverkets författningssamling

 

Läs mer om lagens innehåll under byggskedet, länk: Byggskedet