Bibliotek  >>  Bygglagstiftningen  >> Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen

I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans

frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och med en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens

samhälle och för kommande generationer. Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt denna lag.

Länk till Boverket: Lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i digital miljö

 

Senaste ändringar i PBL, från den 1 augusti 2020

Riksdagen har den 16 juni och den 17 juni 2020 tagit beslut om ändringar i plan- och bygglagen som träder i kraft den 1 augusti 2020.

Ändring 1: Storlek på Attefallshus: Med ändring avser komplementbyggnader till en- eller tvåbostadshus, med den tidigare högsta gällande byggnadsytan 25 kvm

ändras till högst 30,0 kvm. Läs mer, Civilutskottets betänkande (pdf-dokument)

Ändring 2: Bygg- och rivningsavfall som innebär att kontrollplanen ska innehålla uppgifter om a) vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa

ska tas om hand b) vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning

av hög kvalitet och avlägsnande samt säker hantering av farliga ämnen. Lagen i sin helhet, länk: Plan- och bygglagen (2010-900)

 

Den kontrollansvarig ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upp-

hov till. På tekniska samråd ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts. Syftet med avfallslag-

ändringen är att främja selektiv rivning och att möjliggöra avlägsnande samt säker hantering av farliga ämnen, så att återanvändning underlättas och

att materialåtervinning kan ske med hög kvalitet. Fram till dess att ändringen träder i kraft, den 1 augusti 2020, behöver kontrollplanen inte innehålla

några uppgifter om återanvändning eller materialåtervinning och förekomsten av tänkbart farligt avfall behöver bara framgå om det tekniska samrådet

avser en rivningsåtgärd. Propositionen i pdf-format

 


Länk: Respektive kapitel i word-dokumen

Kap_1_Innehåll_och_definitioner

Kap_2_Allmäna_och_enskilda intressen

Kap_3_oversiktsplan

Kap_4_Reglering_med_detaljplan_och_områdesbestämmelser

Kap_5_Att_ta_fram_detaljplaner_och_områdesbestämmelser

Kap_6_Genomförandet_av_detaljplaner

Kap_7_Regional_fysisk_planering

Kap_8_Krav_på_byggnadsverk,_byggprodukter_tomter_och_allmänna_platser

Kap_9_Bygglov_rivningslov_och_marklov_mm

Kap_10_Genomförandet_av_bygg_rivnings_och_markåtgarder

Kap_11_Tillsyn,_tillträde,_ingripanden_och_påfoljder

Kap_12_Byggnadsnämnden

Kap_13_Överklagande

Kap_14_Skadeersättning_och_inlösen

Kap_15_Domstolsprövning_mm

Kap_16_Bemyndiganden


Länk: Sveriges riksdag, till respektive kapitel

1 kap. Syfte, innehåll och definitioner

2 kap. Allmänna och enskilda intressen

3 kap. Översiktsplan

4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser

5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser

6 kap. Genomförandet av detaljplaner

7 kap. Regional fysisk planering

8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser

9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m.

10 kap. Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder

11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder

12 kap. Byggnadsnämnden

13 kap. Överklagande

14 kap. Skadeersättning och inlösen

15 kap. Domstolsprövning m.m.

16 kap. Bemyndiganden

Övergångsbestämmelser

 

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av

bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket tillhör Finansdepartementet efter den senaste regeringsombildningen och grunden för Boverkets arbete

är plan- och bygglagen, delar av miljöbalken samt bostadsförsörjningslagen.

Mer om Boverket se länk: Boverket