Till fastighetsägare

 

 

Samhällsbyggnadsprocessen har de senaste decennierna blivit mer komplicerad, utredningar produceras i en strid ström, men det finns en osäkerhet

kring hur de direktiv som därefter formuleras ska tolkas. Även ansvarsfrågan är diffus, med slagsida till fastighetsägares nackdel och för att värna trygga,

sunda och ändamålsenliga bostadsmiljöer till rimliga kostnader är det värdefullt för fastighetsägare att tydliggöra vilka parametrar som påverkar

bostadsmiljön och på vilket sätt som de påverkar.

 

Hur sätts ramar och gränser i den lokala bostadsmiljön?

En fråga som inte är helt lätt att svara på. Det finns frågetecken i regelverket och den ena verksamheten är inte den andra helt lik. Därför värdefullt

att med styrkt underlag kunna verifierar de åtgärder som görs och kanske även ”det som inte görs”. Det är svårt för externa parter, inklusive myndigheter,

att helt besitta den väsentliga kännedom som är nödvändig i en individuell verksamhet. Det är också uppenbart att avståndet har blivit stort mellan

de som styr regelverket och den verklighet som råder inom bostadssektorn.

 

Det ställs krav på att fastighetsägare ”ska underhålla och sköta sina bostadsfastigheter så att de boende inte får besvär eller blir sjuka på grund av brister i byggnaden”.

Egentligen ett orimligt krav som ställs på fastighetsägare och vi genomför en studie för att undersöka fastighetsägares kännedomen om detta krav.

Värdefullt om ni som är fastighetsägare har möjlighet att delta i en enkät om berör denna fråga, länk till frågeformulär: Enkät: Till fastighetsägare

Läs mer om våra tjänster under länk: Vi erbjuder