Biblioteket  >>  Bygglagstiftningen  >>  Jordabalken

Jordabalken

Jordabalken definierar vad som är fast egendom och vad som är tillbehör till fastighet och byggnad vilket därmed ingår i den fasta egendomen. Detta

har framförallt betydelse vid fastighetsköp för att veta vad som ingår i fastigheten. Detta har vidare betydelse för att veta vilket sakrättsligt moment

som måste vara uppfyllt för att få sakrättsligt skydd vid exempelvis konkurs eller utmätning. Allt annat som inte omfattas av jordabalkens definition av

fast egendom och tillbehör till denna är att betrakta som lös egendom.

Innehåll:

1 kap. Fastighet och dess gränser

2 kap. Tillbehör till fastighet

3 kap. Rättsförhållanden mellan grannar

4 kap. Köp, byte och gåva

5 kap. Verkan av att fast egendom frånvinnes någon efter klander m.m.

6 kap. Panträtt

7 kap. Allmänna bestämmelser om nyttjanderätt, servitut och rätt till elektrisk kraft

8 kap. Arrende i allmänhet

9 kap. Jordbruksarrende

10 Kap. Bostadsarrende

11 Kap. Anläggningsarrende

12 kap. Hyra (den s.k. fastighetslagen)

13 kap. Tomträtt

14 kap. Servitut

15 kap. Rätt till elektrisk kraft

16 kap. Hävd till fast egendom

17 kap. Företräde på grund av inskrivning

18 kap. Godtrosförvärv på grund av inskrivning och betydelse av inskrivning i vissa andra fall

19 kap.

20 kap. Lagfart

21 kap. Inskrivning av tomträtt

22 kap. Inteckning

23 kap. Inskrivning av annan nyttjanderätt än tomträtt samt avservitut och rätt till elektrisk kraft

24 kap. Inskrivning av förklaring om tillbehör till fastighet

Övergångsbestämmelser

 

Historik

Jordabalken i 1734 års lag innehöll 18 kapitel. Även före införandet av den nya jordabalken 1972 genomgick balken stora förändringar, bland

annat genom kungliga förordningen 21 dec 1857, den 22 dec 1863, den 16 juni 1875 samt ett större reformarbete som skedde i början av 1900-talet:

År 1903 uppdrogs åt lagberedningen att genomföra en omarbetning av jordabalken med därtill hörande författningar. Beredningen fick möjlighet att

lämna sitt förslag i delar. 1905 avlämnade beredningen ett förslag om nyttjanderätt, som omfattade såväl allmänna bestämmelser som särskilda

stadganden om arrendehyra och det då relativt nya institutet tomträtt. Detta förslag antogs tillsammans med andra kompletterande förslag

bland annat om servitut den 14 juni 1907.

 

1907 lämnade beredningen sin andra del angående förändringar i jordabalken. Detta förslag berörde köp, byte och gåva av fast egendom, rätt till

undantag samt inskrivning av rätt till fast egendom, det vill säga lagfart och inteckning. Detta förslag samordnades med den kungliga förordningen

13 juni 1908 angående det nybildade fastighetsregistret.

 

Den tredje delen av förslaget var färdigt 1909. I detta förslag behandlas bland annat bestämmelser om vad som är att hänföra till fast egendom,

om ägogränser, om rättsförhållandet mellan grannar, det nya institutet förköpsrätt, om annan lösningsrätt till fast egendom samt om klander.

Det tredje förslaget sammanförde även de tre delarna till ett förslag till en helt ny jordabalk i 18 kapitel. Samtidigt föreslogs en promulgationslag om

27 paragrafer. Lagberedningens betänkande omfattade totalt 1 500 sidor.