Bibliotek  >>  Så planeras Sverige  >>  Kommunal planering  >>  Ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan

 

En detaljplan gäller tills den upphävs, ersätts eller ändras. Ändring av detaljplan omfattar förändring, borttagande och införande av nya bestämmelser inom ett

detaljplanelagt område samt upphävande av en geografisk del av en detaljplan.

En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning

som görs vid upprättandet av en ny plan. Det finns i lagen ingen uttalad gräns för vad som kan göras inom ramen för ändring. Ändringen ska dock uppfylla  plan-

och bygglagens, PBL, krav på tydlighet och rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen. Det är kommunen som avgör om det är lämpligt att använda

sig av ändring av detaljplan i ett enskilt fall. Ändring går inte att använda om ett detaljplaneområde behöver utökas eftersom det nya markområdets lämplighet

inte har prövats tidigare. Det går dock att genom ändring minska planens geografiska omfattning.

 

Det kan bara finnas en detaljplan för ett geografiskt område och det går därför inte att göra ändringsplaner, tilläggsplaner eller liknande som ska gälla

tillsammans med den ursprungliga planen. Det innebär att ändringar görs i den ursprungliga planen vid en ändring av detaljplan. Under processen att

ändra en detaljplan behöver det vara tydligt för alla berörda vad ändringen avser och hur ändringen skiljer sig från den ursprungliga planen. När ändringen

har vunnit laga kraft så är det planen i sin ändrade form som gäller. Illustrationer som visar hur planen har sett ut tidigare och vilka ändringar som har gjorts

kan redovisas i planbeskrivningen till ändringen. (jfr prop. 1990/91:146 sid.48)

Boverkets hemsida, länk: Ändring av detaljplan

 

Processen för att ändra en detaljplan

Vid ändring av en detaljplan är utgångspunkten att kommunen ska tillämpa motsvarande process som gäller vid framtagande av en ny detaljplan. Gäller

ändringen enbart förlängning av genomförandetiden eller borttagande av fastighetsindelningsbestämmelser kan i vissa fall ett förenklat förfarande tillämpas.

 

Vad omfattas av ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och justering av bestämmelser samt upphävande av en geografisk del av en plan. Det kan användas för

att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny plan.

Kommunen kan själv ta initiativ till att ändra en detaljplan. Det kan även vara på initiativ av någon annan aktör som vill vidta en åtgärd som förutsätter att

en detaljplan ändras. Genom planbesked kan kommunen då ge svar på om ändring är möjlig och om kommunen har för avsikt att påbörja ett sådant planarbete,

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap. 2–5 §§. Vid ändring av detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som används för att ta fram en

ny detaljplan. En ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet med den ursprungliga detaljplanen. Ändringar som innebär en betydande miljöpåverkan,

har betydande intresse för allmänheten eller är i strid med översiktsplanen är sannolikt för omfattande för att behandlas som en ändring av detaljplan.

Det borde därför i de allra flesta fall innebära att standardförfarandet är tillräckligt och att ett utökat förfarande inte behöver användas, Plan- och bygglag

(2010:900) 5 kap. 38 §

 

Process för ändring av genomförandetiden

En detaljplans genomförandetid kan förlängas eller förnyas med högst fem år i sänder. När genomförandetiden har gått ut kan den förnyas. Vid förnyelse

av planens genomförandetid ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som hade tillämpats om en ny detaljplan hade tagits fram, Plan- och bygglag

(2010:900) 4 kap. 24 § samt 5 kap. 38 §. Innan genomförandetiden gått ut kan den förlängas. Vid förlängning av genomförandetiden kan processen förenklas

så att kommunen inte behöver göra någon underrättelse eller granskning. Kommunen behöver dessutom endast samråda med lantmäterimyndigheten

och kända sakägare inom det området som berörs av ändringen. En förutsättning för att kunna ändra en detaljplan under genomförandetiden är att ingen

fastighetsägare som berörs motsätter sig ändringen, Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. §§ 24 och 39 samt 5 kap. 38 a §

 

Process för att ta bort fastighetsindelningsbestämmelser med mera

Om detaljplanens genomförandetid har gått ut är det i vissa fall möjligt att använda ett förenklat ändringsförfarande för att ta bort fastighetsindelningsbestämm-

elser eller motsvarande åtgärder enligt äldre bestämmelser. Samråd behöver då inte ske med andra kommuner eller sakägare utanför det berörda området och

beslut om ändring kan tas direkt efter samråd, Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap. 38 c §

Boverkets hemsida, länk: Processen för att ändra en detaljplan