Bibliotek  >>  Miljölagstiftningen

Miljölagstiftningen

 

Syftet med miljölagstiftningen är att främja en hållbar utveckling som innebär ”att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god

miljö”. Detta kallas för generationsmålet och Sveriges miljömål, miljömålssystemet, består av detta generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal

etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella

genomförandet av de globala hållbarhetsmålen och har formulerats i ett program Agenda 2030. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att till nästa

generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

 

Ovanstående hämtat från Sveriges miljömål,

en portal som drivs av Naturvårdsverket i samarbete med Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen,

Sveriges geologiska undersökning, Strålsäkerhetsmyndigheten samt länsstyrelserna.

 

Naturvårdsverket är den drivande och samordnande myndigheten i miljöarbetet. Miljökvalitetsmål nr 15: God byggd miljö, är delegerat till Boverket och

Folkhälsomyndigheten berörs såsom övergripande ansvarig för tillsynsarbetet. Myndigheterna har även ansvar att vara vägledande inom sitt respektive

ansvarsområde.

 

Övriga länkar som berör Miljölagstiftningen:

Hållbar utveckling med miljöbalken (Naturvårdsverket)

Lag (1998:811) om införande av miljöbalken (Sveriges riksdag)

Författningar med stöd av miljöbalken (Naturvårdsverket)

EU-register – författningar inom miljöbalkens område (Naturvårdsverket)

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (Naturvårdsverket)

Information och vägledning kopplat till miljöbalkens kapitel (Naturvårdsverket)

Allmänna hänsynsregler (Folkhälsomyndigheten)

Författningar som är utfärdade med stöd av miljöbalkens kapitel 9

 

Tillsyn av miljölagstiftningen

Tillsyn är samhällets viktigaste styrmedel för att säkerställa syftet med miljöbalken. Genom att regelverken följs främjas en hållbar utveckling. Att genom

tillsyn upptäcka avvikelser och åstadkomma rättelse är av betydelse för miljön och människors hälsa men också för att olika företag ska kunna verka på

lika villkor. Län: Naturvårdsverket – Tillsyn enligt miljöbalken

Tillsyn enligt miljöbalken utförs av ett stort antal myndigheter.

Vilken myndighet som har ansvarar för tillsynen regleras i miljötillsynsförordningen (2011:13). Huvuddelen av miljöbalkstillsynen utförs av kommuner och

länsstyrelser. Folkhälsomyndighetens (FHMs) roll är tillsynsvägledning. Det betyder att stödja de kommunala tillsynsmyndigheter genom att tolka lag-

stiftningen, skriva vägledningar och svara på frågor, i syfte att skapa en rättssäker tillsyn som bedrivs på samma sätt i olika kommuner i olika delar av landet.

Tillsynen inom hälsoskydd har syftet

att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka på grund av miljön. Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna tillsynsvägleder kommunerna i deras tillsyns-

arbete. När privatpersoner har problem med bostäder, fukt, mögel, dålig luft, låg eller hög temperatur eller annat som påverkar hälsan negativt ska de i första hand

kontakta sin hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om detta inte hjälper ska kommunens miljö- och hälsoskyddskontor kontaktas och förekommer även hälsobesvär

är det viktigt att kontakta sjukvården för undersökning. Länk FHM: Tillsynsvägledning hälsoskydd och länk till: Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken

Beträffande fastighetsägares ansvarsbörda och hur den s.k. byggnadsrelaterade ohälsan hanteras, se även det som beskrivs under länk: Brister i inomhusmiljön