Biblioteket  >>  Så planeras Sverige  >>  Nationell planering  >>  Nationella mål för planering  >>  Miljömålsarbetet

Miljömålsarbetet

 

Boverket arbetar på flera sätt för att miljökvalitetsmålen och miljöpolitikens generationsmål ska uppnås. Två regeringsuppdrag är aktuella. Det ena uppdraget

handlar om att Boverket ska bistå Miljömålsrådet. Det andra uppdraget handlar om att analysera hur Boverket ska verka för att miljömålen ska nås samt att ta

fram en fyraårsplan med åtgärder för detta.

 

Regeringsuppdrag att bistå Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för myndighetscheferna vid myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå de

nationella miljömålen. Boverket är en av de deltagande myndigheterna.

Länk Boverket: Miljömålsarbetet