Vi erbjuder  >>  Kontrollansvar med behörighetK och byggledning

Kontrollansvar med K-behörighet & byggledning

 

Vi erbjuder fastighetsägare (mindre företag, bostadsrättsföreningar samt villaägare) hjälp med kontrollansvar, behörighet K i enlighet med Plan- och bygglagen.

Administrationen inom samhällsbyggnadsprocessen har de senaste decennierna markant ökat och det är inte helt lätt att följa med i det som sker, både nationellt

och lokalt. Detta är faktorer som starkt påverkar även mindre ny- och ombyggnadsinsatser och därför kan vi i våra projekt även erbjuda bygg- och projektledning.

 

Vi är behjälpliga genom hela byggprocessen (plan- och byggskedet) från att leda upprättandet av programhandlingar, att leda de praktiska insatserna och vid

behov leda uppföljningsarbetet. Våra projekt genomförs så långt det är möjligt med i förväg uppgjorda handlingar där tydliga ramar ska finnas gällande kostnader,

tid och kvalitet. Ju bättre förberedelser desto mindre är risken för obehagliga överraskningar. Tydliga tids- och aktivitetsplaner är en grund för att kostnads-, tids-

och kvalitetsramar kan uppnås. I de projekt som vi inte har kontrollansvarsuppgiften har vi möjlighet att ta ett mer ingående engagemang i de olika praktiska

detaljinsatserna.

 

Kontrollplanen är idag en central handling för myndigheter och därmed ett viktigt dokument i byggprocessen. Därför ska en kontrollplanen utgå från berörd

fastighetsägares situation och med vårt program skapas inte bara en formellt dokument utan ett instrument som kan användas genom hela byggprocessen.

Kontrollplanen blir därmed ett värdefullt styrdokument som hjälper fastighetsägare att ta mer initiativet i sitt byggprojekt vilket ökar förmågan att planera hur

resurser ska användas på mest effektiva sätt. Hur omfattande själva kontrollansvarsuppgiften blir är svårt att presisera i förväg då insatsen varierar från fall till

fall och styrs av faktorer som lagsystemet, kommuners direktiv samt hur fastighetsägaren själv vill planerar sitt projekt.

 

Välkommen att kontakta mig

Thomas Alsmo

0708 – 50 49 53

E-post: thomas@byggombud.se eller info@byggombud.se