Regelverket

Bostadslagstiftningen

LAGEN OM KOMMUNERNAS BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR  /  BOSTADSFÖRSÖRJNINGSLAGEN  /  BOSTADSRÄTTSLAGEN

 

 

För att kunna hyra ett boende fordras att det finns en fastighet för hyresgäster att hyra från. Fastighet och dess gränser definieras i Jordabalken, kap 1, §1:

* Fast egendom är jord.

* Denna är indelad i fastigheter.

* En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt.

 

I Jordabalken, kap. 12 den s.k. Hyreslagen beskriver avtal mellan uthyrare och hyresgäst, genom att hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning.

* Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.

* Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet.

 

Boverket meddelar att kommunen enligt lag ansvarar för planering av bostadsförsörjningen och för den planläggning och andra åtgärder som krävs för

att bostäder ska kunna byggas. Lagen säger att varje kommun ska anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet är att skapa

förutsättningar för alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjning förbereds och genomförs

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) när

det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Se Boverkets länk: Kommunernas Bostadsförsörjning och Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

 

Beträffande lagar finns förutom Jordabalken, även Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvarBostadsrättslagen samt

en ny lag som är under utarbetande, Bostadsförsörjningslagen.