Regelverket

Miljölagstiftningen

MILJÖMÅLSARBETET / TILLSTÅNDSPLIKTIG VERKSAMHET / VÄGLEDNING OM MILJÖRAPPORTERING / KONTROLLFUNKTIONER

 

 

Miljölagstiftningen är samlad i miljöbalken som trädde i kraft 1 januari 1999.

Syftet med miljölagstiftningen är att främja en hållbar utveckling som innebär ”att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö”. 

 

 

Denna lag berör alla typer av åtgärder, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av näringsverksamhet.

Miljöbalken innehåller sju avdelningar fördelat i 33 kapitel och ungefär 500 paragrafer.

Till detta hör ett stort antal förordningar och föreskrifter, som har meddelats med stöd av bestämmelser i miljöbalken.

 

Kan vara svårt att följa alla paragrafer! 

 

Förordningar beslutas av regeringen, som i sin tur lämnar bemyndigande till myndigheter att besluta om föreskrifter,

* i detta sammanhang Naturvårdsverket

* gällande miljökvalitetsmålet: God byggd miljö, delegeras detta vidare till Boverket samt

* även Folkhälsomyndigheten som övergripande ansvarig för tillsynsarbetet påverkar samhällsbyggnadsprocessen.

Myndigheterna har även att vägleda inom sitt respektive ansvarsområde.

 

Miljöbalken skall tillämpas så att

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,

3. den biologiska mångfalden bevaras,

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Ovanstående hämtat från Miljöbalken, kapitel 1, § 1, läs mer under länk: Miljöbalk (1998:808)


Övriga länkar som berör Miljölagstiftningen:

Hållbar utveckling med miljöbalken (Naturvårdsverket)

Lag (1998:811) om införande av miljöbalken (Sveriges riksdag)

Författningar med stöd av miljöbalken (Naturvårdsverket)

EU-register – författningar inom miljöbalkens område (Naturvårdsverket)

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (Naturvårdsverket)

Information och vägledning kopplat till miljöbalkens kapitel (Naturvårdsverket)

Allmänna hänsynsregler (Folkhälsomyndigheten)

 

Författningar som är utfärdade med stöd av miljöbalkens kapitel 9