Regelverket

Bygglagstiftningen

PLAN- OCH BYGGLAGEN PLAN- OCH BYGGFÖRORDNINGENBOENDEFORMER

 

 

 

Syftet med bygglagstiftningen är med hänsyn till den enskilda människans frihet, att främja en samhällsutveckling med jämlika och  goda sociala

levnadsförhållanden samt att upprätthålla en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för dagens människor och för kommande generationer. Det är en

kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt denna lag. (1§ och 2§, 1 kap. Plan- och bygglagen)

 

Bebyggelse och markanvändningsplanering är en gammal tradition i Sverige och redan under medeltiden fanns regler för mark- och husanvändning. Utveck-

lingen under 1900-talet med med en stark urbanisering ledde till behov att i tätorter skapa en bättre ordning över hur mark och vatten används. Detta har

successivt kommit till uttryck i lagstiftningen och bygglagstiftningen har med tiden blivit ett omfattande och komplicerat område. Löpande tillförs nya direktiv

som k funktioner och fler är under planering, se länk, Vad är det som kostar. För att kunna tillämpa plan- och bygglagstiftningen räcker det inte alltid med att

enbart läsa lagtexten. Som hjälp för att tolka lagen finns olika rättskällor. Exempel på rättskällor är lagar och andra författningar, förarbeten och rättspraxis

och i PBL kunskapsbanken finns en vägledningen.

 

Regelhierarki Regelhierarki. Illustration: Boverket

Ovanstående hämtat från Boverket, länk: Tolkning av plan- och bygglagstiftningen