Bostadssituationen

Bostadsbristen

 

Det råder bostadsbrist i hela landet, allt fler blir hemlösa och i de flesta kommuner är efterfrågan på bostäder större än tillgången. Bostadsbristen i

Sverige har drabbat unga, nyanlända och låginkomsttagare hårdast och problemen riskerar att sprida sig till fler samhällsgrupper.

 

Över 70 procent av Sveriges kommuner rapporterar underskott på bostäder

Enligt Boverket har 212 kommuner av 286 som besvarat enkäten ett underskott på bostäder, 66 kommuner anger att bostadsmarknaden är i balans, se

Boverkets hemsida, länk: Bostadsmarknadsenkäten 2020. Boverkets resultat, ger en fingervisning om den bostadsbrist som råder och som förvärrats

under de senaste åren, se figuren nedan.

Diagrammet i figuren visar den obalans som råder i bostadstillgänglighet för respektive år 2014 – 2018. (Källa: Ekonomifakta)

 

Boverket har tidigare meddelat att mellan 60 000 – 70 000 lägenheter måste byggas per år fram till 2025 för att täcka bostadsbehovet. Detta är inte tillräckligt och

dessutom är produktionen mot de övre prissegmenten, dyra boenden skapas som inte har en chans att nå de svagare hushållen. Hur ekonomin ska kunna lösas för

att nå de mer utsatta grupperna är en svår, allvarlig fråga och definitivt ingen lätt uppgift att lösa. Men i sammanhanget bör kostnadssituationen seriöst analyseras

vad som de facto verkligen påverkar produktionskostnaderna i den takt som skett de senaste decenniet, se länk: Prisstegringen. Brist på bostäder råder, fler blir

hemlösa och statistiken är tydlig, det är långa kötider för att erhålla bostäder.

 

Redovisningsår 2018, genomsnittligt antal år för att erhålla olika typer av bostad i Stockholm. Källa: Bostad Stockholm – statistikMed korttidskontrakt innebär att få en

tillfällig bostad samtidigt som den samlade kötiden i bostadskön fortsättningsvis bibehålls.  Stockholms bostadsförmedling förmedlar  bostäder i 23 av de 26 kommunerna

i Stockholms län samt i Västerås, Håbo och Strängnäs.

 

 

Vad är problemet, antagligen att resurserna inte räcker till.

Vad bör prioriteras, hög standard eller att så många som möjligt får ”tak över huvudet”. Beslut bygger på anekdoter, detta påtalar Fastighetstidningen

beträffande den bostadssituation som råder i landet och i en artikel delges ”att det finns problem med anekdoter i olika sammanhang och därmed

fattas beslut på felaktiga grunder”. Länk till artikel (pdf-format): Johan_Braws inlägg: Bostadskö betyder inte bostadsbrist 

 

Var part bör nog ta sitt ansvar – en farlig utveckling att lägga över det sociala ansvaret på privata aktörer

Artikeln i sin helhet: Regeringen_oroad_över_bostadssituationen, kallar_till_samtal

 

Om de folkvalda och de som arbetar inom det offentliga lägger över det sociala ansvaret på privata aktörer är ingen bra utveckling för samhället. I näringslivet

gäller bolagslagstiftning, det vill säga

att driva förlustaffärer fungerar inte utan kravet är att optimera det egna ekonomiska resultatet. Därför sker en hel del lobbying mot det offentliga med huvudsyftet

att gynna det egna intresset och inte det som det allmänna behöver.

Om näringslivet får för stor makt över det sociala ansvaret ökar också risken för att särintressen tar över och detta skapar grogrund för olika typer av olustiga

jävssituationer. Växer en sådan utveckling sig stark blir det också svårare att kunna kontrollera de åtgärder som genomförs. Vilka följdeffekter kan detta ge,

inte minst med tanke på rubbningar i den demokratiska ordningen?

 

p